blankWFH_4_2
food_analysis
nascot2020_award

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 3 ครั้ง)

กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษา รายวิชา AG 1102 เกษตรปริทัศน์ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ เรื่อง “ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำเสนอแหล่งอาหารใหม่ ไปชิมไก่แม่ฮ่องสอน สิคะ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเรื่อง “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห […]

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Written by สามารถ on 8 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ “เรื่องแนะนำการให้บริการของสำนักหอสมุดและบริการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัยบัณฑิตศึกษา” วิทยากรโดย คุณอักษรา บุษบรรณ์ บรรณารักษ์ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรม Microso […]

การแปรรูปลูกพลับ

Written by สามารถ on 7 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแปรรูปลูกพลับ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการแปรรูปลูกพลับ จากโครงการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 5 ครั้ง)

Book of the week เดือนกันยายน 2564

Written by สามารถ on 6 กันยายน 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนกันยายน 2564

    (เข้าดู : 1 ครั้ง)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งในบันทึกนี้จะใช้คำเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” กับอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด โดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจัน […]

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2021
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม