blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o
ขอแสดงความยินดีกับ Miss Motor Show Chiangmai 2018 นางสาวชุติกาญจน์ อารีลักษณ์

Written by สามารถ on 11 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Motor Show Chiangmai 2018 นางสาวชุติกาญจน์ อารีลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Motor Show Chiangmai 2018 นางสาวชุติกาญจน์ อารีลักษณ์ (แพม) นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปีที่4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Written by สามารถ on 10 เมษายน 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม   (เข้าดู : 7 ครั้ง)

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 18 มีาคม 2561 (เข้าดู : 13 ครั้ง)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 (เข้าดู : 5 ครั้ง)

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้ ดร. พงษ์พนธ์ นันทขว้าง เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 จ.ลำพูน (เข้าดู : 3 ครั้ง)

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2561

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็นในการประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์ฯ โดยการสนับสนุนของ สกว. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู : 9 ครั้ง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา” โป่งแยง

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา” โป่งแยง

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา”โป่งแยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน โรงเรียนบ้านกองแหะและชุมชนบ้านกองแหะ ร่วมมือ4 ประสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานห้องประชุมย่อยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 (เข้าดู : 5 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2018
พฤ อา
« มี.ค.    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม