blank181843208_3969858153107682_3253534838204057285_n
178441611_478571280015487_2335931106535418969_n
161713317_152034156787642_7393088253829701846_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาขุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาตำบลแม่อาย ตำบลแม่แจ่ม และตำบลท่าผา

Written by สามารถ on 7 พฤษภาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาขุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาตำบลแม่อาย ตำบลแม่แจ่ม และตำบลท่าผา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาขุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร โครงการ 1 ตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาตำบลแม่อาย ตำบลแม่แจ่ม และตำบลท่าผา แบบออนไลน์ ผ่านโปนแกรม Zoom วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ( […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 7 พฤษภาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิธีการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 7 ครั้ง)

Book of the week เดือนพฤษภาคม 2564

Written by สามารถ on 5 พฤษภาคม 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนพฤษภาคม 2564

    (เข้าดู : 1 ครั้ง)

การประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรกรรม

Written by สามารถ on 29 เมษายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรกรรม แบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 11 ครั้ง)

รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง

Written by สามารถ on 28 เมษายน 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง

นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำชุดรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2564 (เข้าดู : 10 ครั้ง)

การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

Written by สามารถ on 27 เมษายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 5 ครั้ง)

Book of the week เดือนเมษายน 2564

Written by สามารถ on 16 เมษายน 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนเมษายน 2564

      (เข้าดู : 4 ครั้ง)

ดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

Written by สามารถ on 9 เมษายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (เข้าดู : 3 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2021
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม