blank200897649_498502731412331_1235357127814562445_n
185680265_7376598892659513_1646854497283824239_n
178441611_478571280015487_2335931106535418969_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมรายการวิทยุราชภัฏสัมพันธ์ “รายการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

Written by สามารถ on 17 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมรายการวิทยุราชภัฏสัมพันธ์ “รายการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ และผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมรายการราชภัฏสัมพันธ์ “รายการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88.5 MHz. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบันทึกเสียง สถา […]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 17 มิถุนายน 2021. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกดูรายละเอียด (เข้าดู : 1 ครั้ง)

กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตและเพื่อให้ได้เข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

Written by สามารถ on 16 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตและเพื่อให้ได้เข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ “ตำบลท่าผาและตำบลแม่อาย” เมืองนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชีวิตใหม่ กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตและเพื่อให้ได้เข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 4 ครั้ง)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

Written by สามารถ on 16 มิถุนายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 5 ครั้ง)

ตารางแสดงรายวิชา และ URL สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Written by สามารถ on 16 มิถุนายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

ตารางแสดงรายวิชา และ URL สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางแสดงรายวิชา และ URL สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิกดูรายละเอียด (เข้าดู : 8 ครั้ง)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือให้กับเกษตรกร

Written by สามารถ on 13 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือให้กับเกษตรกร

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับงานส่งเสริมเกษตร ตำบลขี้เหล็ก กศน.ตำบลขี้เหล็ก และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริ […]

การอบรมเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรต้นทุนต่ำ

Written by สามารถ on 11 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การอบรมเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรต้นทุนต่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอื่นๆ ของชุมชนสันป่ายาง อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรต้นทุนต่ำ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

Written by สามารถ on 10 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2021
พฤ อา
« พ.ค.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม