blank129128176_472396700414134_825726874751067246_n
129591045_113590280504870_3651260310255694536_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
122555377_387085052654643_1949537950340717036_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

Written by สามารถ on 21 มกราคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative) ให้กับคณาจารย์ในคณะ วิทยากรโดยมีนางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้อง INC2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 4 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 19 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Written by สามารถ on 17 มกราคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2553

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

Written by สามารถ on 17 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

มอบของวันเด็กแห่งชาติ

Written by สามารถ on 11 มกราคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

มอบของวันเด็กแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบของสู่น้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 2 ครั้ง)

Book of the week เดือนมกราคม 2564

Written by สามารถ on 5 มกราคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2553

Book of the week เดือนมกราคม 2564

          (เข้าดู : 6 ครั้ง)

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสันกำแพง

Written by สามารถ on 28 ธันวาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสันกำแพง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและอาชีพ โดยอาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร นายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และนางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนแนะนำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ &n […]

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

เนื่องในงานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์การเกษตร เกี่ยวกับ “การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร” สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ตำรับยาสมุนไพรต่างๆ สมุนไพรต้มดื่มขจัดสารพิษ เป็นต้น มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร […]

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม