blank44930149_1294463434030015_6423363288997822464_n
36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics)

Written by สามารถ on 13 ธันวาคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics) การออกแบบและสื่อสารงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างสร้างสรรค์ในการศึกษาและการทำงานยุค Thailand 4.0 วิทยากรโดยนายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา นักวิชาการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-12 ธันวา […]

โครงการลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5

Written by สามารถ on 13 ธันวาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดคีรีเขต ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 1 ครั้ง)

5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day)

Written by สามารถ on 6 ธันวาคม 2018. Posted in กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day)

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day) โดยภายในงานได้แจกน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์สำหรับผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 1-6 ธันวาคม 2561 ณ จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

ศึกษาดูงาน นิทรรศการวันดินโลก “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน”

Written by สามารถ on 4 ธันวาคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ศึกษาดูงาน นิทรรศการวันดินโลก “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน”

นักศึกษาแขนงพืชไร่และพืชสวนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน นิทรรศการวันดินโลก ในหัวข้อ “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน” และเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชา ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย (SOIL 3303) และปฐพีวิทยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 […]

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2

Written by สามารถ on 30 พฤศจิกายน 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (เข้าดู : 5 ครั้ง)

ประชุมและติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า OGOP (OTOP) ของประเทศภูฎานปีที่ 3

Written by สามารถ on 30 พฤศจิกายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมและติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า OGOP (OTOP) ของประเทศภูฎานปีที่ 3

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมประชุมและติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า OGOP (OTOP) ของประเทศภูฎานปีที่ 3 โดยความร่วมมือของ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ประเทศไทยและ สำนักงานสมเด็จพระราชินี (QPO) เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศภูฎาน (เข้าดู : 6 ครั้ง)

ประชุมหลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมหลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4

ประชุมหลักสูตรภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต้อนรับอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาเกตรศาสตร์ (คบ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2018
พฤ อา
« พ.ย.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม