blankAuthor Archive

ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

Written by samart on 25 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนสชภัฏเชียใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์เบญจมาศ อินทรส รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา โดยเดือนคณะได้แก่นายเอกชัย อินต๊ะปัญญา สาขาสัตวศาสตร์ และดาวคณะได้แก่นางสาวปวีณา ชัยพนัส สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชสวน เมื่อวันที 23 กรกฎาคม 2559 ณ สาขาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

ประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Written by samart on 24 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม ประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

โครงการอบรมบรรยายเทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Written by samart on 16 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมบรรยายเทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมบรรยายเทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดหนองกู่คำ ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 21 ครั้ง)

พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

Written by samart on 14 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีพิธีแห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่วัดกู่เต้า โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วัดกู่เต้า ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 58 ครั้ง)

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (5 ปี)

Written by samart on 12 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (5 ปี)

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (5 ปี) ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.บัญชา อินทะกูล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 41 ครั้ง)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

Written by samart on 8 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ประธานคณะทำงานเครื่อข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ (เข้าดู : 46 ครั้ง)

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

Written by samart on 6 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารของคณะ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยผศ.กัลยา แสงเรือง อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 39 ครั้ง)

โครงการอบรมเชิงแฏิบัติการด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Written by samart on 4 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมเชิงแฏิบัติการด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการอบรมเชิงแฏิบัติการด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ และอาจารย์พัชรินทร์ สารมาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 40 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2016
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 0ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 2เข้าชมวันนี้ :
  • 58เข้าชมเมื่อวาน :
  • 335เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 1350เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 67067ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :