blankAuthor Archive

กิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559

Written by samart on 26 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

กิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,500 คน ภายในงานจัดให้มีการประกวด CMRU Freshy Boys & Girls 2016 ภายใต้แนวคิด “เพราะคุณคือต้นแบบที่ดี You are my Idol” โดยดาวเดือนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวปวีณา ชัยพนัส ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และนายเอกชัย อินต๊ะปัญญา ภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าประกวดในครั้งนี้ (เข้าดู : 0 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2559

Written by samart on 26 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2553

พิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ อันจะได้นำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความเป็นสิริมงคลและรับขวัญนักศึกษาใหม่ในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป (เข้าดู : 2 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by samart on 26 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนมรรควิถีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by samart on 26 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนมรรควิถีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนมรรควิถีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเชิงพุทธ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากกองทุนมรรควิถี นำโดย พระธนดิตถ์ ธัมมนันโท ประธานกองทุนมรรควิถี ดร.จุมพล ไชยวงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเชิงพุทธระหว่าง กองทุนมรรควิถีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเชิงพุทธ (I.B.O.S) ระหว่างกองทุนมรรควิถีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและของประชาชนอย่างยั่งยืน ในมิติของการศึกษาและเทคโนโลยีการเกษตรโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคการผลิตอาหารแบบปลอดภัยด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเชิง (เข้าดู : 4 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

Written by samart on 26 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 2 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by samart on 25 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

Written by samart on 23 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

งาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”

Written by samart on 22 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

งาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”

งาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาดชื้น ซึ่งผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ผลงานของ ด.ญ.ชุติมา บุญญา และ ด.ญ.ชลธิชา ธรรมมงคล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ผลงานของ ด.ช.ชานนท์ แซ่ว่าง และ ด.ญ.กนกวรรณ เลาหาง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดป่าข้อยใต้ ผลงานของ ด.ช.ธนญชัย เตรียมใจ และ ด.ช.แลงป่าง นันตา รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง ผลงานของ ด.ช.ณัฐวุฒิ บัวจันทร์ , ด.ช.วีระชัย มะโนคำ และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ผลงานของ ด.ญ.อภิสรา แสนกุ้ง [...]

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2016
พฤ อา
« ก.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 0ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 34เข้าชมวันนี้ :
  • 56เข้าชมเมื่อวาน :
  • 509เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 1457เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 68687ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :