blankAuthor Archive

Workshop ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

Written by สามารถ on 29 มีนาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

Workshop ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Workshop ครั้งที่ 2 สำหรับประชาชน บัณฑิตโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้กับกลุ่มแม่อายและกลุ่มท่าผา กิจกรรมได้แก่ การวิเคราะห์และจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน การจัดทำตัวชี้วัดผลการพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการพัฒนากิจกรรม การนำเสนอผลงานและแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม และการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบนำแผนการพัฒนาไปเสนอเทศบาลและดำเนินกา […]

กิจกรรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการในการวิเคาระห์ข้อมูลชุมชนจากข้อมูลที่สำรวจ

Written by สามารถ on 25 มีนาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการในการวิเคาระห์ข้อมูลชุมชนจากข้อมูลที่สำรวจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม สัมมานาเชิงปฏิบัติการในการวิเคาระห์ข้อมูลชุมชนจากข้อมูลที่สำรวจ เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง และสนับสนุนให้กับชุมชนเพื่อยกระดับตำบล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ […]

การประชุมโครงการสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบอลสันป่ายาง

Written by สามารถ on 25 มีนาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การประชุมโครงการสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบอลสันป่ายาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบอลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร”

Written by สามารถ on 25 มีนาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” โครงการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิตสินค้าเกษตรภายในระบบเกษตรปลอดภัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 คร […]

Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่”

Written by สามารถ on 24 มีนาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมออนไลน์ Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่” ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 3 ครั้ง)

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Written by สามารถ on 24 มีนาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประกอบด้วย หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพบปะนักศึกษา เพื่อให้ในแนวทางการศึกษาต่อ และการทำงานในอนาคต พิธีผูกข้อมือและให้พรแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

Written by สามารถ on 24 มีนาคม 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประกอบด้วยพิธีไหว้ศาลปู่ย่า และบูชาพระพิฆเนศวร พิธีเปิดโครงการโดย รศ.ดร.กัลธิมา พิชัย รักษาราชการแทนคณบดี และพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา โดยหลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง สวดเจิญพระพุทธมนต์และให้โอวาทแก่บุคลากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : […]

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่และพืชสวน

Written by สามารถ on 23 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่และพืชสวน

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่และแขนงวิชาพืชสวน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 5 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม