blankการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 1 พฤษภาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2553

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2017. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2553, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดรอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี” วิทยากรจากบริษัท เวิล์ด เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด และ บริษัท เมอร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย อส 201 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 52 ครั้ง)

กิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559

Written by สามารถ on 13 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2553

กิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในงานจัดให้มีการประกวด CMRU Freshy Boys & Girls 2016 ภายใต้แนวคิด “เพราะคุณคือต้นแบบที่ดี You are my Idol” ซึ่งมีดาวเดือนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวปวีณา ชัยพนัส ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และนายเอกชัย อินต๊ะปัญญา ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ […]

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by สามารถ on 26 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2553

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับส่วนงานราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 54 ครั้ง)

ขบวนนักกีฬาสีเขียว กีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

ขบวนนักกีฬาสีเขียว กีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

ขบวนนักกีฬาสีเขียวและการเปิดพิธีกีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 165 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 581 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22  เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 370 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม