blankการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2560, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังภูฎาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ OGOP เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพ ในงาน OTOP City และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (tica) โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นผู้จัดการโครงการ (เข้าดู : 25 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11

Written by สามารถ on 29 ธันวาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 61 ครั้ง)

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ

Written by สามารถ on 20 ธันวาคม 2017. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2560

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ

เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ.pdf ตู้บ่มเชื้อ.pdf ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ.pdf (เข้าดู : 121 ครั้ง)

ประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2560

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560

ประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2560

ประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 50 ครั้ง)

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2017. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2560

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์.pdf ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์.pdf ตู้อบลมร้อน.pdf ราคากลางเครื่องเขย่าสารละลาย.pdf ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยง.pdf ราคากลางตู้บ่มเชื้อ.pdf หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf (เข้าดู : 82 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2560

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 36 ครั้ง)

การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรม และครูเกษตร

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2017. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2560, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรม และครูเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรม และครูเกษตร วิทยากรโดย ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง สม 101 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 67 ครั้ง)

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 15 พฤศจิกายน 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 81 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม