blankโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตบริการดี บุคลิกภาพดี งานมีคุณภาพ”

Written by สามารถ on 8 เมษายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตบริการดี บุคลิกภาพดี งานมีคุณภาพ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตบริการดี บุคลิกภาพดี งานมีคุณภาพ” วิทยากรโดย ดร.กชพรรณ ลัภโนปกรณ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมไข่มุก โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี   (เข้าดู : 1 ครั้ง)

Third International Collaborative Online Seminar

Written by สามารถ on 8 เมษายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

Third International Collaborative Online Seminar

การประชุมออนไลน์ Third International Collaborative Online Seminar ระหว่างมหาวิทลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ Meiji University โดยใช้โปรแกรม Zoom และการนำเสนองานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 4 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

Written by สามารถ on 8 เมษายน 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายวิชาการเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564   (เข้าดู : 0 ครั้ง)

Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ”

Written by สามารถ on 5 เมษายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมออนไลน์ Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ” ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 2 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 5 เมษายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 5 ครั้ง)

จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาคาร

Written by สามารถ on 5 เมษายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาคาร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาคาร บริเวณหน้าอาคารเรียน ชั้น ป.1 ป.2 เพื่อความสวยงามบริเวณรอบอาคาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดร้องวัวเเดง อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 1 ครั้ง)

บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเข้าหารือและฟังบรรยายกับผู้แทนบริษัทพรีเสิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ เพื่อจัดทำแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ”

Written by สามารถ on 1 เมษายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูให้แก่นักศึกษาก่อนการประกอบอาชีพครูในอนาคต วิทยากรโดยอาจารย์สุภัทรา คำหม่อง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 2 […]

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม