blankกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

Written by สามารถ on 9 ตุลาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร นายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และนางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนแนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม […]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

Written by สามารถ on 8 ตุลาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร นายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และนางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนแนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ. […]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

Written by สามารถ on 7 ตุลาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร นายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และนางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนแนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ( […]

แนะแนวหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแม่วินสามัคคี

Written by สามารถ on 25 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

แนะแนวหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแม่วินสามัคคี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร แนะแนวหลักสูตร ให้กับโรงเรียนแม่วินสามัคคี พร้อมกับทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (Adicet) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกบริการชุมชน กิจกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกระถางต้นไม้จากมูลช้าง และการทำแอลกอฮอลล์เจล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

โครงการพัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

Written by สามารถ on 15 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและแขกผู้มีเกียรติ โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย นายอัฒมาส ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน เชียงใหม่ และเปิดการอบรมโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิธีการลงนามความร่วมมือร่วมระหว่าง มห […]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ ดร.พันธ์ลพ  สินธุยา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้อง […]

อบรมการใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชีพ

Written by สามารถ on 30 สิงหาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

อบรมการใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม การใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตวิทยาดี สมรรถภาพสูง ผลประเมินดีเด่น ผ่านเกณฑ์วิสัยทันศ์ รู้แน่นชัดจากงานเป็นทีม”

Written by สามารถ on 28 สิงหาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตวิทยาดี สมรรถภาพสูง ผลประเมินดีเด่น ผ่านเกณฑ์วิสัยทันศ์ รู้แน่นชัดจากงานเป็นทีม”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตวิทยาดี สมรรถภาพสูง ผลประเมินดีเด่น ผ่านเกณฑ์วิสัยทันศ์ รู้แน่นชัดจากงานเป็นทีม” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2020
พฤ อา
« ก.ย.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม