blankกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร กิจกรรม การสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียนขนาดใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 4 ครั้ง)

โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร”

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร” วิทยากรโดยคุณวงเดือน วังวิวัฒน์ เจ้าของธุรกิจร้านชา Raming and Kanom, ร้าน Ramino และผู้บริหารชาระมิงค์รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 3 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรุ่นใหม่ กิจกรรมได้แก่ การบรรยายเรื่อง น้ำนมโค ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง และปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำนมโค วิทยากรโดย คุณพลิศาน์ นามเดิม คุณสมศักดิ์ ทิพย์สมบัติ คุณอัญชลี คำสุข และคุณเตชัส ไชยนุวัติ จากศูนย์วิจัยและพ […]

กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21

Written by สามารถ on 18 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “Digital Tranformation” และ “Digital Marketing” วิทยากรโดยอาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง การบรรยายหัวข้อ “ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์” และ “ […]

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

Written by สามารถ on 4 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) โดยอบรมผ่าน Application : Cisco Webex Meeting วิทยากรจากบริษัท อะจีแลนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ” วิทยากรโดย คุณแสนชัย จูเปาะ เจ้าของแสนชัยเอสเต็ท ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ […]

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

Written by สามารถ on 21 มกราคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative) ให้กับคณาจารย์ในคณะ วิทยากรโดยมีนางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้อง INC2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

เนื่องในงานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์การเกษตร เกี่ยวกับ “การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร” สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ตำรับยาสมุนไพรต่างๆ สมุนไพรต้มดื่มขจัดสารพิษ เป็นต้น มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร […]

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม