blank



กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษา รายวิชา AG 1102 เกษตรปริทัศน์ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ เรื่อง “ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำเสนอแหล่งอาหารใหม่ ไปชิมไก่แม่ฮ่องสอน สิคะ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเรื่อง “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห […]

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Written by สามารถ on 8 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ “เรื่องแนะนำการให้บริการของสำนักหอสมุดและบริการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัยบัณฑิตศึกษา” วิทยากรโดย คุณอักษรา บุษบรรณ์ บรรณารักษ์ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรม Microso […]

การแปรรูปลูกพลับ

Written by สามารถ on 7 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแปรรูปลูกพลับ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการแปรรูปลูกพลับ จากโครงการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร

Written by สามารถ on 10 สิงหาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดโครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร บรรยายในหัวข้อ ได้แก่ 1. Sustainable Agriculture and Food Security 2. Developing A Profitable and Resilient Agri-Business 3. Profitable and Sustainable Small Farm 4. The Use of Symbiotic Microbes in Agriculture 5. Seed Treatment Technologies 6. Some Organic Farming Techniques For a Sust […]

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น

Written by สามารถ on 14 กรกฎาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น

บริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น ได้เข้าหารือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ถึงการรับสมัครงาน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และ ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.มัทนา อินใชย และ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดี คณะวิทย […]

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP

Written by สามารถ on 26 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน กล่าวแนะนำวิทยากรโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ และคุณไพบูลย์ บูรณสันติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลั […]

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

Written by สามารถ on 26 มิถุนายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2553, กิจกรรมปี 2564

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร กล่าวเปิดพิธีโดย ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี  คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และแนะนำหลักสูตรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี […]

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

Written by สามารถ on 16 มิถุนายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม