blankโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า “เริ่มต้นดีมีชัย กับการเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟยุค New Normal กับ สุขพอดี”

Written by สามารถ on 16 กันยายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า “เริ่มต้นดีมีชัย กับการเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟยุค New Normal กับ สุขพอดี”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เริ่มต้นดีมีชัย กับการเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟยุค New Normal กับ สุขพอดี” วิทยากรโดย คุณบริรักษ์ อภิขันติกุล เจ้าของกิจการร้าน School cafe และร้านสุขพอดี พิธีกรโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให […]

การแปรรูปลูกพลับ

Written by สามารถ on 7 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแปรรูปลูกพลับ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการแปรรูปลูกพลับ จากโครงการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

การอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ และคุณภควัต คชจันทร์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 25 ครั้ง)

กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Written by สามารถ on 5 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2563 โดยใช้ชื่อกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองกลาง และได้รางวัลชมชย การนำเสนอผลดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร […]

การอบรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ PDCA

Written by สามารถ on 26 มิถุนายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมโดยใช้เครื่องมือ  SWOT Analysis และ PDCA

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้ทักษะประกันคุณภาพสำหรับจัดกิจกรรม โดยเป็นการจัดการอบรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ PDCA เพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร ในปีการศึกษา 2563-2564 เพื่อนำไปทำแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ต่อไป ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพักสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาว […]

กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตและเพื่อให้ได้เข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

Written by สามารถ on 16 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตและเพื่อให้ได้เข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ “ตำบลท่าผาและตำบลแม่อาย” เมืองนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชีวิตใหม่ กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตและเพื่อให้ได้เข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเช […]

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

Written by สามารถ on 16 มิถุนายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม