blankThird International Collaborative Online Seminar

Written by สามารถ on 8 เมษายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

Third International Collaborative Online Seminar

การประชุมออนไลน์ Third International Collaborative Online Seminar ระหว่างมหาวิทลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ Meiji University โดยใช้โปรแกรม Zoom และการนำเสนองานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 4 ครั้ง)

จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาคาร

Written by สามารถ on 5 เมษายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาคาร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาคาร บริเวณหน้าอาคารเรียน ชั้น ป.1 ป.2 เพื่อความสวยงามบริเวณรอบอาคาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดร้องวัวเเดง อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 1 ครั้ง)

โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ”

Written by สามารถ on 1 เมษายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูให้แก่นักศึกษาก่อนการประกอบอาชีพครูในอนาคต วิทยากรโดยอาจารย์สุภัทรา คำหม่อง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 2 […]

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Written by สามารถ on 24 มีนาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประกอบด้วย หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพบปะนักศึกษา เพื่อให้ในแนวทางการศึกษาต่อ และการทำงานในอนาคต พิธีผูกข้อมือและให้พรแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่และพืชสวน

Written by สามารถ on 23 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่และพืชสวน

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่และแขนงวิชาพืชสวน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 5 ครั้ง)

การทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์”

Written by สามารถ on 16 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์”

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์” ซึ่งเป็นผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายอินทรีย์ฮักแม่วาง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพิ่มมูลค่าของเบบี้แครอท 2. เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ฝึกทักษะการถนอมอาหารด้วยวิธีหมักดองสำหรับนักศึกษา 4. เน้นฝึกทักษะการแปรรูปให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดงาน […]

งาน Goodbye Senior นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 16 มีนาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

งาน Goodbye Senior นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Goodbye Senior ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ สวนอาหารเชียงใหม่ เรือนแพ 2 (เข้าดู : 8 ครั้ง)

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรมทำวาฟเฟิลหน้าผักเคล

Written by สามารถ on 12 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรมทำวาฟเฟิลหน้าผักเคล

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่อาชีพในยุคใหม่ โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรม ทำวาฟเฟิลหน้าผักเคล วิทยากรโดยอาจารย์ ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  ณ โรงงานต้นแบบแปรรู […]

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม