blankพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

Written by สามารถ on 8 มีนาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 1 ครั้ง)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 59

Written by สามารถ on 4 มีนาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 59

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้นักศึกษารหัส 59 และมีการแนะแนวการศึกษาต่อโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 9 ครั้ง)

เยี่ยมชมฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Written by สามารถ on 21 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

เยี่ยมชมฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าดู : 28 ครั้ง)

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

Written by สามารถ on 21 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ได้รางวัล 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร ในหัวข้อ นวัตกรรมอาหารพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชื่อผลงาน “สแนกบาร์ไทยเสริมโปรตีนทางเลือก” ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวมรุธดา เหลี่ยมศรี และนางสาวเยาวรีย์ มงคลเกษมพันธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม […]

พิธีเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Written by สามารถ on 22 มกราคม 2020. Posted in กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

Written by สามารถ on 22 มกราคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสอนให้นักศึกษามีน้ำใจนักก […]

ค่ายลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 6

Written by สามารถ on 26 ธันวาคม 2019. Posted in กิจกรรมปี 2562, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ค่ายลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม