blankการอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา”

Written by สามารถ on 19 ตุลาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และนักศึกษาขั้นปีที่ 4 ให้การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สะลวง ให้กับวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารแปรรูป […]

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Written by สามารถ on 16 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 26 ครั้ง)

การประชุมออนไลน์ International Collaborative Online Seminar

Written by สามารถ on 9 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การประชุมออนไลน์ International Collaborative Online Seminar

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมออนไลน์ International Collaborative Online Seminar กับ Jambi University in Indonesia, Meiji University in Japan และ Brisbane, Australia โดยมีการนำเสนอจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง A study of Natto fermentation, A fermented soybean product from Thailand, Use of Zanthoxylum limonellaAlston (Rutaceae) (local Sichuan pepper) as s feed […]

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

Written by สามารถ on 6 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเกษตรอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอัฒมาศ ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 6 ตุล […]

ปฏิบัติการเครื่องกระยาบวช อาหารสำหรับสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชา เทวดา พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานมงคล รวมทั้งการไหว้ครู

Written by สามารถ on 5 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ปฏิบัติการเครื่องกระยาบวช อาหารสำหรับสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชา เทวดา พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานมงคล รวมทั้งการไหว้ครู

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ทำปฏิบัติการเครื่องกระยาบวช อาหารสำหรับสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชา เทวดา พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานมงคล รวมทั้งการไหว้ครู เช่น หักทองแกงบวด ขนมต้มขาว เพื่อความเป็นมงคลกับนักแสดง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563  ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี […]

กิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและโครงการครอบครัวเสมือน

Written by สามารถ on 2 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและโครงการครอบครัวเสมือน

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและโครงการครอบครัวเสมือน อาหารแปรรูปของฝากจากใจปีหนึ่งรหัส 63 ให้พ่อแม่เสมือน กิจกรรมประกอบด้วยการผลิตภัณฑ์แยมมิกซ์เบอร์รี่ แยมฝรั่งมะม่วง น้ำนมลำไย เข้าอบรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาเกษตรศาสตร์ สาชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โร […]

การแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เรียนรายวิชาเกษตรปริทัศน์ จำนวน 25 คน ได้เข้าฐานการเรียนรู้ อุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมการแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี เพื่อนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับครอบครัวเสมือน วิทยากรการแปรรูปโดย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อว […]

การอบรมการเขียนแผนธุกิจ

Written by สามารถ on 23 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมการเขียนแผนธุกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมการเขียนแผนธุกิจ ให้กับนักศึกษา วิทยากรโดย  อาจารย์วลัย ชัยมูล จากสถาบันวิทยาการทางนวัตกรรมและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม