blankความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

Written by สามารถ on 6 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเกษตรอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอัฒมาศ ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 6 ตุล […]

ปฏิบัติการเครื่องกระยาบวช อาหารสำหรับสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชา เทวดา พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานมงคล รวมทั้งการไหว้ครู

Written by สามารถ on 5 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ปฏิบัติการเครื่องกระยาบวช อาหารสำหรับสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชา เทวดา พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานมงคล รวมทั้งการไหว้ครู

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ทำปฏิบัติการเครื่องกระยาบวช อาหารสำหรับสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชา เทวดา พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานมงคล รวมทั้งการไหว้ครู เช่น หักทองแกงบวด ขนมต้มขาว เพื่อความเป็นมงคลกับนักแสดง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563  ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี […]

กิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและโครงการครอบครัวเสมือน

Written by สามารถ on 2 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและโครงการครอบครัวเสมือน

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและโครงการครอบครัวเสมือน อาหารแปรรูปของฝากจากใจปีหนึ่งรหัส 63 ให้พ่อแม่เสมือน กิจกรรมประกอบด้วยการผลิตภัณฑ์แยมมิกซ์เบอร์รี่ แยมฝรั่งมะม่วง น้ำนมลำไย เข้าอบรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาเกษตรศาสตร์ สาชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โร […]

การแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เรียนรายวิชาเกษตรปริทัศน์ จำนวน 25 คน ได้เข้าฐานการเรียนรู้ อุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมการแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี เพื่อนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับครอบครัวเสมือน วิทยากรการแปรรูปโดย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อว […]

การอบรมการเขียนแผนธุกิจ

Written by สามารถ on 23 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมการเขียนแผนธุกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมการเขียนแผนธุกิจ ให้กับนักศึกษา วิทยากรโดย  อาจารย์วลัย ชัยมูล จากสถาบันวิทยาการทางนวัตกรรมและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

โครงการครอบครัวพ่อแม่เสมือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

Written by สามารถ on 16 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการครอบครัวพ่อแม่เสมือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการครอบครัวพ่อแม่เสมือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 วิทยากรโดย อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”

Written by สามารถ on 16 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้จัดอบรมการแปรรูปสมุนไพรไตรคุณ พิมเสนน้ำ ยาหม่อง และน้ำมันไพล การทำอาหารกลางวัน แกงแคไก่ ไข่ต […]

กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”

Written by สามารถ on 10 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”  กิจกรรมการอบรม ได้แก่ การแปรรูปสมุนไพรไตรคุณ พิมเสนน้ำ ยาหม่อง และน้ำมันไพล การทำอาหารกลางวัน แกงแคไก่ ไข่ตุ๋น ผัดกะเพรา และกิจกรรมทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ วิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศา […]

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม