blank



พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Written by สามารถ on 27 กันยายน 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานปลูกกัญชงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสายพันธุ์กัญชงพื้นเมืองของไทยที่ผลิตสารพฤกษเคมีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง การปศุสัตว์ การแพทย์และสัตวแพทย์ […]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งในบันทึกนี้จะใช้คำเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” กับอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด โดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจัน […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย

Written by สามารถ on 5 สิงหาคม 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย ระดับนานาชาติ กลุ่มที่ 1 มติตามที่มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564     (เข้า […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

Written by สามารถ on 24 มิถุนายน 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้ […]

Special Food Talk 6 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไขมันต่ำ

Written by สามารถ on 31 พฤษภาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

Special Food Talk 6 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไขมันต่ำ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมออนไลน์ “Special Food Talk 6 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไขมันต่ำ” ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 29 ครั้ […]

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริม กลั่นกรอง ผลักดัน งานวิจัยของคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และให้เป็นไปตามพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณ […]

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

เนื่องในงานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์การเกษตร เกี่ยวกับ “การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร” สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ตำรับยาสมุนไพรต่างๆ สมุนไพรต้มดื่มขจัดสารพิษ เป็นต้น มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร […]

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นสูง 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภทห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและงานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation คณะผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 ธันว […]

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม