blankประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริม กลั่นกรอง ผลักดัน งานวิจัยของคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และให้เป็นไปตามพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณ […]

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

เนื่องในงานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์การเกษตร เกี่ยวกับ “การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร” สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ตำรับยาสมุนไพรต่างๆ สมุนไพรต้มดื่มขจัดสารพิษ เป็นต้น มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร […]

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นสูง 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภทห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและงานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation คณะผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 ธันว […]

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน

Written by สามารถ on 17 ธันวาคม 2020. Posted in การวิจัย, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง และ ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 25 ครั้ง)

การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

Written by สามารถ on 10 ธันวาคม 2020. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

ภาควิชาการอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง เป็น keynote speaker และ ผศ.ดร.นักสิทธ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานฝ่ายไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม 158 ท่าน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ห้ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี

Written by สามารถ on 18 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี

อาจารย์นริศรา วิชิต อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี ร่วมกับวิทยากร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านสะลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชี […]

จ.เชียงใหม่ สร้างผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

Written by สามารถ on 17 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

จ.เชียงใหม่ สร้างผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

จ.เชียงใหม่ สร้างผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โครงการพัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คลิกดู VDO (เข้าดู : 12 ครั้ง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง)

Written by สามารถ on 15 กันยายน 2020. Posted in การวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง)

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานวิจัยเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) กับหน่วยงานความร่วมมือทุกภาคส่วน โดย ป.ป.ส. เพื่อหาแนวทางด้านปรับปรุง กฏหมาย กระบวนการกำกับดูแล โจทย์วิจัยด้านพันธ์ ตลาด ระบบเศรษฐกิจ การส่งเสริม ระบบสารสนเทศ ที่จะทำให้มีการพัฒนาให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมด […]

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม