blankโครงการ ASEAN hometown improvement

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการ ASEAN hometown improvement

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดตามโครงการ ASEAN hometown improvement ของ APCD เยี่ยมการใช้เศษเหลือจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่หมัก (bamboo powder) เพื่อใช้บำรุงดิน ปลูกผักซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย Mr.Koga ประธานบริษัท Tamana Japan แก่สมาคมคนตาบอดเมืองดานัง นำไปใช้ในแปลงผักเกษตรกรทั่วไปเพื่อลดการใช้สารเคมีและร่วมประชุมกับส่ […]

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย ได้แก่ น้ำพริกกากหมูลำไย ไซรับลำไย และ ไส้กวนลำไย วิทยากรโดยอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชา นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร […]

โครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

Written by สามารถ on 12 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรโดย อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดี นายวิหาร โคตมะณี นักวิชาการศึกษา นายอนุพงษ์ กองงาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ […]

หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ

Written by สามารถ on 10 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ

โครงการ การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ วิทยากรโดย อาจารย์นริศรา วิชิต รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน และนางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ (28101) ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคา […]

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริงธุรกิจของคนพิการและฝึกอบรม Post-haversting and Food Processing for Mushroom

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริงธุรกิจของคนพิการและฝึกอบรม Post-haversting and Food Processing for Mushroom

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริงธุรกิจของคนพิการและฝึกอบรม Post-haversting and Food Processing for Mushroom โดยมีอาจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2561 ณ เมืองอิรวดี ประเทศเม […]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้ประโยชนืเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเกษตรเพื่อการตีพิมพ์วารสาร”

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้ประโยชนืเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเกษตรเพื่อการตีพิมพ์วารสาร”

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและการพัฒนาเกษตรเพื่อการตีพิมพ์วารสาร” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ”

Written by สามารถ on 22 มิถุนายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ”

โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย กิจกรรม การประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

Written by สามารถ on 13 มิถุนายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย จ.เชียงใหม่ ณ ม.12 บ้านเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2018
พฤ อา
« ก.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม