blankโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม

Written by สามารถ on 25 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ให้กับชุมชนบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดยอาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ”

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ”

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร กรณีศึกษา โครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย และตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และการตลาดสีเขียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ บรรยายและสาธิตการแปรรูป ผ่านแอพลิเคช […]

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Written by สามารถ on 21 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องบรรยาย สม 101 อาคารกิจการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564

Written by สามารถ on 19 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 ถ่ายทอดผ่าน FB Live ยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 (เข้าดู : 16 ครั้ง)

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 28 ครั้ง)

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 Sharing with Thai entrepreneur (Doi Kham) บรรยายและตอบคำถามโดย คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

Written by สามารถ on 24 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 Speaker from “Local Alike” บรรยายโดย คุณไผ สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง ”Local Alike” ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3

Written by สามารถ on 19 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll  Session 3 ประเด็นหลักคือการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าชุมชนของประเทศภูฏาน บรรยายโดย ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น ประธานหลักสูตรการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ […]

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม