blankการอบรม เรื่อง “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร “

Written by สามารถ on 16 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรม เรื่อง “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร “

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรม เรื่อง “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร ” วิทยากรโดย คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายให้กับผู้ประกอบการอาหารในโรงอาหาร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ  โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

บริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าวโพด

Written by สามารถ on 15 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

บริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าวโพด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองคณบดีฝ่ายงานบริหารและแผนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมบริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าวโพด ให้แก่บริษัท พรีเซิฟร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด (PAP) เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ตั้งอยู่ที่ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประเทศภูฎานด้วยการพัฒนาสินค้า OGOP (OTOP)

Written by สามารถ on 15 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประเทศภูฎานด้วยการพัฒนาสินค้า OGOP (OTOP)

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประเทศภูฎานด้วยการพัฒนาสินค้า OGOP (OTOP) โดยความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับสำนักงานสมเด็จพระราชินีภูฎาน สนับสนุนทางวิชาการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2563 การเปิดร้าน OGOP แห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวงภูฎาน (เข้าดู : 2 ครั้ง)

โครงการบูรณาการการเรียนสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม

Written by สามารถ on 14 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

โครงการบูรณาการการเรียนสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบูรณาการการเรียนสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม วิทยากรโดย อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 16 ครั้ง)

ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาป่าตุ้มดอน

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาป่าตุ้มดอน

อาจารย์ ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่  อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาป่าตุ้มดอน พร้าว การเก็บข้อมูลถั่วเน่า กะปิเจ นัตโตะ จากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั้วเน่า ภูมิปัญญาอาหารจากบ้านป่าตุ้มดอน เพื่อต่อยอดนว […]

ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาสะลวง

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาสะลวง

อาจารย์ ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาสะลวง การเก็บข้อมูลผักเชียงดา จากวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอิน […]

กิจกรรมแปรรูป ผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอันชัญพาสเจอร์ไรซ์

Written by สามารถ on 12 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

กิจกรรมแปรรูป ผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอันชัญพาสเจอร์ไรซ์

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการบริการด้านเทคโนโลยีอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อฟื้นฟูชุมชนหลังโควิด19 ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและสมุนไพรสะลวง หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก จำนวน 14 คน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ อภิรดา พรปัณณวิชญ์ คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ […]

การประชุมหารือเพื่อทบทวนและพิจารณาแผนงาน “โครงการ OGOP Model 2”

Written by สามารถ on 1 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหารือเพื่อทบทวนและพิจารณาแผนงาน “โครงการ OGOP Model 2”

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหารือเพื่อทบทวนและพิจารณาแผนงาน โครงการ “OGOP Model 2” ของสำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินี (The Queen’s Project Office – QPO) ราชอาณาจักรภูฏาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของภูฎาน (2563-2566) หัวข้อ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม