blankบริการวิขาการสู่ชุมชน ยกระดับภูปัญญาอาหารพื้นบ้านถั่วเน่า การทำกะปิเจ การทำถั่วนัดโต๊ะจากดินสู่ดาว

Written by สามารถ on 12 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

บริการวิขาการสู่ชุมชน ยกระดับภูปัญญาอาหารพื้นบ้านถั่วเน่า การทำกะปิเจ การทำถั่วนัดโต๊ะจากดินสู่ดาว

อาจารย์ ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ และ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 บูรณาการงานวิจัยนักศึกษา บริการวิขาการสู่ชุมชน ยกระดับภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านถั่วเน่า การทำกะปิเจ การทำถั่วนัดโต๊ะจากดินสู่ดาว ให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเน่า บ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว ตามยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศ […]

โครงการ OGOP ประเทศภูฎาน ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีในเวทีโลก จัดพิมพ์ในหนังสือของ UN

Written by สามารถ on 12 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

โครงการ OGOP ประเทศภูฎาน ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีในเวทีโลก จัดพิมพ์ในหนังสือของ UN

โครงการ OGOP ประเทศภูฎาน ที่ TICA มอบหมายให้เป็นผู้จัดการโครงการ ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีในเวทีโลก จัดพิมพ์ในหนังสือของ UN เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีในเวทีโลก” ในโอกาสวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) ซึ่งตรงกับวันที่ 12 กันยายนของทุกปี โดยในปีนี้ สำนักงานสหประชาช […]

ให้บริการวิชาการ โครงงานวิจัยการ วิเคราะห์ไนเตรตด้วยเครื่องยูวี วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

ให้บริการวิชาการ โครงงานวิจัยการ วิเคราะห์ไนเตรตด้วยเครื่องยูวี วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ โครงงานวิจัยการ วิเคราะห์ไนเตรตด้วยเครื่องยูวี วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วิทยากรโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน

Written by สามารถ on 1 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศนี สุประดิษอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน โดยใช้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นวัตถุดิบหลัก อาทิ เมนูไก่แม่ฮ่องสอนคั่วใบชะพลู ไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ไก่แม่ฮ่องสอน ผัดผักสามหมอก ต้มยำไก่แม่ฮ่องสอน และไก่แม่ฮ่องสอนอุ๊บ ร่วมกับเชฟตูตู จากร้าน Food F […]

โครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เปิดตลาดอินทรีย์

Written by สามารถ on 1 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

โครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เปิดตลาดอินทรีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณธัญวรรณ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากร ในการพัฒนา ขันโตกอินทรีย์ ประกอบด้วย แกงแคผักอินทรีย์ ลาบปลานิลอินทรีย์ แหนมหมูดำเหมยซาน ส่งเสริมโครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เปิดตลาดอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรบ้านทุ […]

การประชุมโครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฏาน MODEL 2

Written by สามารถ on 14 สิงหาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การประชุมโครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฏาน MODEL 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมโครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฏาน MODEL 2  โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา 6 ชุมชน 6 จังหวัด (Dzongkhags) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

“โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเกษตรสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพหุวัฒนธรรม” (สะลวงโมเดล)

Written by สามารถ on 10 สิงหาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

“โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเกษตรสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพหุวัฒนธรรม” (สะลวงโมเดล)

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้คำปรึกษาด้านการบริการวิชาการกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย บ้านพระบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเกษตรสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพหุวัฒนธรรม” (สะลวงโมเดล) ภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้อ […]

บริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าวโพด (แบบต่อเนื่อง)

Written by สามารถ on 29 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

บริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าวโพด (แบบต่อเนื่อง)

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมบริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าวโพด (แบบต่อเนื่อง) ให้แก่บริษัท พรีเซิฟร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด (PAP) เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม