blankการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

Written by สามารถ on 5 มีนาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 26 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 19 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

Written by สามารถ on 17 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นสูง 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภทห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและงานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation คณะผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 ธันว […]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

Written by สามารถ on 18 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม