blankดูงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Written by สามารถ on 3 สิงหาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ดูงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บุคลากรในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดี อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ อาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้เข้ […]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2561

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (เข้าดู : 38 ครั้ง)

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการสนับสนุนการบริหารของวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา “วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 38 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 4 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 34 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 2/2561

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 2/2561

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2561

Written by สามารถ on 27 มิถุนายน 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2561

การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 28 ครั้ง)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ”

Written by สามารถ on 22 มิถุนายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย กิจกรรม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 28 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม