blank



ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2560

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 33 ครั้ง)

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 15 พฤศจิกายน 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 78 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5/2560

Written by สามารถ on 11 กันยายน 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 51 ครั้ง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 46 ครั้ง)

การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560

การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน วิทยากรโดย อาจารย์ดร.สายฝน แสนใจพรหม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 112 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM)

Written by สามารถ on 21 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM)

โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM)  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   (เข้าดู : 100 ครั้ง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ

Written by สามารถ on 18 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 44 ครั้ง)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัด KM เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร”

Written by สามารถ on 6 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัด KM เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัด KM เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 55 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม