blankประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564

Written by สามารถ on 25 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 18 ครั้ง)

การประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (AdiCET)

Written by สามารถ on 9 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (AdiCET)

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (AdiCET) มีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเตรียมการในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนาย […]

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 30 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564

Written by สามารถ on 2 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564 โดยประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 30 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 28 พฤษภาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ และ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชา […]

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 28 พฤษภาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 34 ครั้ง)

การประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565

Written by สามารถ on 24 พฤษภาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลนีการเกษตร จัดการประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยจัดการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 23 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม