blankขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 17 พฤษภาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เข้าดู : 29 ครั้ง)

การประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรกรรม

Written by สามารถ on 29 เมษายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรกรรม แบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 33 ครั้ง)

การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

Written by สามารถ on 27 เมษายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 29 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

Written by สามารถ on 5 มีนาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 33 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 23 ครั้ง)

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 26 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 19 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 27 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม