blankพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสภาการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 29 ครั้ง)

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและแพทย์ไทย”

Written by สามารถ on 12 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและแพทย์ไทย”

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและแพทย์ไทย” ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (เข้าดู : 5 ครั้ง)

จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์”

Written by สามารถ on 8 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์” การแข่งกีฬาประเพณีอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.)

Written by สามารถ on 7 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.)

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าพบผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เข้าดู : 1 ครั้ง)

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่หอพระ

Written by สามารถ on 6 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่หอพระ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ […]

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Written by สามารถ on 30 มกราคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ระหว่าวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (เข้าดู : 3 ครั้ง)

แสดงความขอบคุณผู้บริหารชุดเดิมและแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่

Written by สามารถ on 28 มกราคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

แสดงความขอบคุณผู้บริหารชุดเดิมและแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความขอบคุณผู้บริหารชุดเดิม ที่ผ่านมาได้เสียสละเวลาร่วมกันพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง และถือโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่ ตามคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้น […]

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

Written by สามารถ on 27 มกราคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร อาจารย์กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริหารการศึกษา เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม