blankการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

Written by สามารถ on 17 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 34 ครั้ง)

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นสูง 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภทห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและงานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation คณะผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ผู้ตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 ธันว […]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

Written by สามารถ on 18 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการจารจรและยานพาหนะ”

Written by สามารถ on 17 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการจารจรและยานพาหนะ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการจารจรและยานพาหนะ” ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 29 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563

Written by สามารถ on 2 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2563

Written by สามารถ on 27 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 36 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563

Written by สามารถ on 24 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 26 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563

Written by สามารถ on 24 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 32 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม