blankการประชุมเปิดหน่วย หน่วยรับตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 15 ตุลาคม 2020. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมเปิดหน่วย หน่วยรับตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564 และทำการประชุมเปิดหน่วย หน่วยรับตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2563

Written by สามารถ on 18 มิถุนายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 44 ครั้ง)

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

Written by สามารถ on 12 ตุลาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 39 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับรางวัล British Inventors Gold Award และรางวัล Bronze medal

Written by สามารถ on 25 มิถุนายน 2018. Posted in การวิจัย, การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับรางวัล British Inventors Gold Award และรางวัล Bronze medal

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล British Inventors Gold Award จาก Association of British Inventors and innovators และรางวัล Bronze medal จาก National Research Council of Thailand (วช.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Simple Growing Truffle in Plastic Bag” ในงาน “ว […]

โครงการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2

Written by สามารถ on 22 มิถุนายน 2018. Posted in การเงินและงบประมาณ, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2

โครงการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส.นริศรา วังมะนาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, น.ส.ศุภาพร เทียมใจ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่), น.ส.จิตรานุช มณีสาร นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่), น.ส.ศิริลักษณ์ เขมราช นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร […]

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ

Written by สามารถ on 20 ธันวาคม 2017. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2560

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ

เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ.pdf ตู้บ่มเชื้อ.pdf ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ.pdf (เข้าดู : 122 ครั้ง)

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2017. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2560

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์.pdf ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์.pdf ตู้อบลมร้อน.pdf ราคากลางเครื่องเขย่าสารละลาย.pdf ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยง.pdf ราคากลางตู้บ่มเชื้อ.pdf หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf (เข้าดู : 82 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม