blankBook of the week เดือนกันยายน 2564

Written by สามารถ on 6 กันยายน 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนกันยายน 2564

    (เข้าดู : 1 ครั้ง)

Book of the week เดือนสิงหาคม 2564

Written by สามารถ on 2 สิงหาคม 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนสิงหาคม 2564

        (เข้าดู : 3 ครั้ง)

Book of the week เดือนกรกฎาคม 2564

Written by สามารถ on 8 กรกฎาคม 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนกรกฎาคม 2564

      (เข้าดู : 5 ครั้ง)

Book of the week เดือนพฤษภาคม 2564

Written by สามารถ on 5 พฤษภาคม 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนพฤษภาคม 2564

          (เข้าดู : 7 ครั้ง)

Book of the week เดือนเมษายน 2564

Written by สามารถ on 16 เมษายน 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนเมษายน 2564

      (เข้าดู : 8 ครั้ง)

Book of the week เดือนมีนาคม 2564

Written by สามารถ on 1 มีนาคม 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนมีนาคม 2564

      (เข้าดู : 5 ครั้ง)

Book of the week เดือนกุมภาพันธ์ 2564

Written by สามารถ on 1 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนกุมภาพันธ์ 2564

                (เข้าดู : 10 ครั้ง)

Book of the week ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 31 ธันวาคม 2020. Posted in Book of the week

Book of the week ประจำปี 2563

  เดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563 เดือนตุลาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนธันวาคม 2563   (เข้าดู : 1 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2021
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม