blankAGRI-TECH CMRU EXPO 2022

Written by สามารถ on 9 ตุลาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

AGRI-TECH CMRU EXPO 2022

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 กิจกรรมได้แก่ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสต […]

พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Written by สามารถ on 27 กันยายน 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานปลูกกัญชงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสายพันธุ์กัญชงพื้นเมืองของไทยที่ผลิตสารพฤกษเคมีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง การปศุสัตว์ การแพทย์และสัตวแพทย์ […]

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม

Written by สามารถ on 25 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ให้กับชุมชนบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดยอาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ”

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ”

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร กรณีศึกษา โครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย และตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และการตลาดสีเขียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ บรรยายและสาธิตการแปรรูป ผ่านแอพลิเคช […]

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

Written by สามารถ on 21 กันยายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิ […]

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Written by สามารถ on 21 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องบรรยาย สม 101 อาคารกิจการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564

Written by สามารถ on 19 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 ถ่ายทอดผ่าน FB Live ยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 (เข้าดู : 16 ครั้ง)

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน “เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ”

Written by สามารถ on 18 กันยายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  “เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง “เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ” ในงานมีพิธีการขอบคุณอาจารย์ ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม อาจารย์ประจำภาคเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ที่ลาออกจากราชการ และนายโสมมนัส พันธุ์พืช พนักงานขับรถ ที่ย้าย […]

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม