blankนำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

Written by สามารถ on 20 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

นำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ประธานหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้านำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีผู้บริหารของตำบลห้วยทรายเข้าร่วม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (เข้าดู : 9 […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรุ่นใหม่ กิจกรรมได้แก่ การบรรยายเรื่อง น้ำนมโค ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง และปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำนมโค วิทยากรโดย คุณพลิศาน์ นามเดิม คุณสมศักดิ์ ทิพย์สมบัติ คุณอัญชลี คำสุข และคุณเตชัส ไชยนุวัติ จากศูนย์วิจัยและพ […]

กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21

Written by สามารถ on 18 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “Digital Tranformation” และ “Digital Marketing” วิทยากรโดยอาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง การบรรยายหัวข้อ “ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์” และ “ […]

งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง

Written by สามารถ on 12 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564

งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เข้าดู : 16 ครั้ง)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจรายหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย

Written by สามารถ on 12 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจรายหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจรายหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน ให้กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

Written by สามารถ on 9 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

Written by สามารถ on 4 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) โดยอบรมผ่าน Application : Cisco Webex Meeting วิทยากรจากบริษัท อะจีแลนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2021
พฤ อา
« ก.พ.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม