blankการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

Written by สามารถ on 5 มีนาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

อบรม “การสำรวจดิน”

Written by สามารถ on 4 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

อบรม “การสำรวจดิน”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม “การสำรวจดิน” ด้วยคณะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาปฐพีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องการสำรวจดิน วิทยากรโดย นางสาวกันต์กมล ยะกันโท นักสำรวจดินปฏิบัติการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 21 ครั้ […]

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 3 มีนาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร กิจกรรม การสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียนขนาดใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร”

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร” วิทยากรโดยคุณวงเดือน วังวิวัฒน์ เจ้าของธุรกิจร้านชา Raming and Kanom, ร้าน Ramino และผู้บริหารชาระมิงค์รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า

Written by สามารถ on 22 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดโครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า ในพื้นที่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากร ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขาองคมนตรี บรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาของราชภัฏและโครงการวิศวกรสังคม” และสำรวจสภาพพื้นที […]

โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ

Written by สามารถ on 20 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน “โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประกอบไปด้วย ปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปเจลจากผงบุก และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไขมันต่ำจากเจลบุก ณ โรงเ […]

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม