blankประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริม กลั่นกรอง ผลักดัน งานวิจัยของคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และให้เป็นไปตามพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณ […]

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ” วิทยากรโดย คุณแสนชัย จูเปาะ เจ้าของแสนชัยเอสเต็ท ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ […]

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

Written by สามารถ on 2 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ จำนาน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาล […]

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

Written by สามารถ on 21 มกราคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative) ให้กับคณาจารย์ในคณะ วิทยากรโดยมีนางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้อง INC2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม