blankArchive for สิงหาคม, 2013

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

Written by สามารถ on 22 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 324 ครั้ง)

โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ

Written by สามารถ on 22 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ

โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ จัดขึ้นโดยอาจารย์ กัญจพัชร์ อุปลศิลป์ อาจารย์ประสาขาวิชาอุตสาหรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียน วท 101 และห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษต […]

อบรม การเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 10

Written by สามารถ on 19 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

อบรม การเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 10

อบรม การเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 10  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 884 ครั้ง)

อบรม การเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 9

Written by สามารถ on 17 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

อบรม การเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 9

อบรม การเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 9  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 1105 ครั้ง)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”

Written by สามารถ on 17 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.อัตถ์  อัจฉริยมนตรี  รองคณบดีงานวิชาการและงานวิจัย  ดร.มงคล ยะไชย รองคณบดีงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อ.ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร และนายธีรพงศ์ เตชาติ นักวิชาการศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ&#8 […]

อบรม เรื่อง การจำแนกกล้วยโดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยา

Written by สามารถ on 16 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

อบรม เรื่อง การจำแนกกล้วยโดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยา

อบรม เรื่อง การจำแนกกล้วยโดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยา โดย ดร.เทิดศักดิ์ โทนลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (เข้าดู : 422 ครั้ง)

โครงการฝึกงาน/ฝึกอบรม สนามกอล์ฟ ประเทศอเมริกา Turf Management Internship

Written by สามารถ on 15 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

โครงการฝึกงาน/ฝึกอบรม สนามกอล์ฟ ประเทศอเมริกา Turf Management Internship

โครงการฝึกงาน/ฝึกอบรม สนามกอล์ฟ ประเทศอเมริกา Turf Management Internship โดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศอินเตอร์อะคาเดมิค เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียน สม 201 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (เข้าดู : 457 ครั้ง)

การประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านข้าว

Written by สามารถ on 14 สิงหาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านข้าว

อ.ดร.สายบัว  เข็มเพ็ชร เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านข้าว จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา เป็นประธาน ซึ่งมีอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมกว่า 40 […]

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2013
พฤ อา
« ก.ค.   ธ.ค. »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์