blankArchive for พฤศจิกายน, 2015

บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาศึกษาดูงาน

Written by สามารถ on 24 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาศึกษาดูงาน

บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 215 ครั้ง)

ราคากลางครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 18 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2559

ราคากลางครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 16 มีนาคม 2559    (เข้าดู : 490 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 186 ครั้ง)

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 141 ครั้ง)

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 288 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2015
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม