blankArchive for มกราคม, 2016

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 29 มกราคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และแนวทางการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 242 ครั้ง)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยคณะ

Written by สามารถ on 14 มกราคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยคณะ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย และเขียนโครงร่างงานวิจัย” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างงานวิจัย” โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูยน์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (เข้าดู : 203 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2016
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม