blankArchive for กุมภาพันธ์, 2016

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 157 ครั้ง)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒก์ นิยมค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน และอาอาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี […]

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้จัดจำหน่ายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้จัดจำหน่ายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้จัดจำหน่ายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องวีระวรรณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชีนงใหม่ (เข้าดู : 109 ครั้ง)

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559  ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 173 ครั้ง)

การประกวดนวัตกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร การประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประกวดนวัตกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร การประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

การประกวดนวัตกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร การประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เรื่อง ชื่อเรื่อง เครื่องดื่มจากข้าวเหนียวลืมผัวผสมไหมข้าวโพดสีม่วง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิรดา พรปัณณวิชญ์ นางสาว กชกร ลิงศ์กอร์ และนางสาว เปรมกมล ภูเ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2016
พฤ อา
« ม.ค.   มี.ค. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม