blankArchive for มิถุนายน, 2016

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่

Written by สามารถ on 27 มิถุนายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 94 ครั้ง)

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

Written by สามารถ on 9 มิถุนายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (เข้าดู : 87 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2016
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม