blankArchive for กรกฎาคม, 2016

BIG Cleaning Day ประจำปี 2559

Written by สามารถ on 29 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

BIG Cleaning Day ประจำปี 2559

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมใจกัน BIG Cleaning Day ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้ใช้สายฉีดน้ำ ฉีดล้างถนนหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดกิจกรรม BIG Cleaning Day ประจำปี 2559 โดย กองอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งนี้ไ […]

โครงการสัมมนาการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Written by สามารถ on 29 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการสัมมนาการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการสัมมนาการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีอาจารย์เบญจมาศ อินทรส รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี วิทยากรโดย คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล ร้านสวนผักโอ้กระจู๋ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

Written by สามารถ on 29 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ […]

ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

Written by สามารถ on 25 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนสชภัฏเชียใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์เบญจมาศ อินทรส รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา โดยเดือนคณะได้แก่นายเอกชัย อินต๊ะปัญญา สาขาสัตวศาสตร์ และดาวคณะได้แก่นางสาวปวีณา ชัยพนัส สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชสวน เมื่อวันที 23 กรกฎาคม 2559 ณ สาขาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข […]

ประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Written by สามารถ on 24 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม ประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 87 ครั้ง)

โครงการอบรมบรรยายเทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Written by สามารถ on 16 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมบรรยายเทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมบรรยายเทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดหนองกู่คำ ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 68 ครั้ง)

พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

Written by สามารถ on 14 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีพิธีแห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่วัดกู่เต้า โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติประธานฝ่ายฆร […]

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (5 ปี)

Written by สามารถ on 12 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (5 ปี)

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (5 ปี) ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.บัญชา อินทะกูล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 131 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2016
พฤ อา
« มิ.ย.   ส.ค. »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม