blankArchive for สิงหาคม, 2016

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

Written by สามารถ on 11 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 31 ครั้ง)

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559

Written by สามารถ on 11 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยแม่ดีเด่นคือ นางพนมพร ปาลี และลูกกตัญญูคือ นางสาวเยาวลักษณ์ ปาลี นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาร่มโพ […]

กิจกรรม “เดินขึ้นดอย รับเข็ม” นักศึกษาใหม่ รั้วดำ – เหลือง ประจำปีการศึกษา 2559

Written by สามารถ on 1 สิงหาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

กิจกรรม “เดินขึ้นดอย รับเข็ม” นักศึกษาใหม่ รั้วดำ – เหลือง ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “เดินขึ้นดอย รับเข็ม” นักศึกษาใหม่ รั้วดำ – เหลือง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยและกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาเดินขึ้นดอยเพื่อไปยังลานจุดชมวิววัดพระธาต […]

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2016
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม