blankArchive for กันยายน, 2016

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 10

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 10

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการห้องสมุดเพื่อน้อง ปีที่ 10 สนับสนุนโดย บริษัทเดอเบล จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านกาดฮาว ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 28 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์

ประชุมอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 43 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์

ประชุมอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 34 ครั้ง)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์เบญจมาศ อินทรส การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู้ความสำเร็จและการปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากร นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศา […]

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

Written by สามารถ on 26 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีจุดเทียนบูชาพระและเจิมหนังสือ และพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 44 ครั้ง)

รับเสด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

Written by สามารถ on 19 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

รับเสด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

รับเสด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง มูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้อาจารย์ อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และที่ปรึกษาด้านการแปรรูปของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ได้เข้าร่วมรับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินงาน จากการให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปแก่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีการวิจัยและพัฒ […]

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 14 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยมีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และจัดส่งรายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษาที่ 2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : […]

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2016
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม