blankArchive for กรกฎาคม, 2017

การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2017. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2553, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดรอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี” วิทยากรจากบริษัท เวิล์ด เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด และ บริษัท เมอร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย อส 201 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 38 ครั้ง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 36 ครั้ง)

การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560

การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน วิทยากรโดย อาจารย์ดร.สายฝน แสนใจพรหม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 85 ครั้ง)

ประชุมเสวนาการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Written by สามารถ on 21 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2560, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมเสวนาการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเสวนาการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM)

Written by สามารถ on 21 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM)

โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (KM)  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   (เข้าดู : 85 ครั้ง)

กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 21 กรกฎาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตัวแทนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ ดาวคณะ นางสาวอธิษฐาน เหล็กเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ เดือนคณะ นายรุจิสรรค์ ขุลิลัง สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร่ และดาวจรัสแสง นายกฤษฎา มหาขัติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี […]

พิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 21 กรกฎาคม 2017. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2560, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

พิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   (เข้าดู : 39 ครั้ง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ

Written by สามารถ on 18 กรกฎาคม 2017. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2560, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 33 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2017
พฤ อา
« มิ.ย.   ส.ค. »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม