blankArchive for มกราคม, 2018

อบรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 29 มกราคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

อบรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  อบรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ และคณะ เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้องมินิเทียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

การประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Written by สามารถ on 25 มกราคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561

การประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

วันเด็กแห่งชาติ 2561 โครงการเด็กชายแดนแผ่นดินไทยสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ

Written by สามารถ on 15 มกราคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ 2561 โครงการเด็กชายแดนแผ่นดินไทยสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 โครงการเด็กชายแดนแผ่นดินไทยสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 36 ครั้ง)

การอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล

Written by สามารถ on 11 มกราคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีวิทยากรจาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ กิจกรรมในโครงการวิจัย การสกัดและคุณลักษณะเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ ทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้ […]

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

Written by สามารถ on 5 มกราคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 44 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2018
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม