blankArchive for กุมภาพันธ์, 2018

พิธีเปิดกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

พิธีเปิดกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาล จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ วิทายากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยาย ณ ห้อง วท 101 อาหารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการปฏิบัติการทำอาหาร ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการ […]

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทุตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทุตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทุตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑลพิธีลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า […]

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

Written by สามารถ on 13 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การอบรมหลักพื้นฐานการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและแนวโดนวของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ

Written by สามารถ on 8 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การอบรมหลักพื้นฐานการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและแนวโดนวของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและแนวโดนวของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์ ศูนย์บริหารธุกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 18 ครั้ง)

การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 1 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2018
พฤ อา
« ม.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม