blankArchive for มีนาคม, 2018

ประชุมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

Written by สามารถ on 28 มีนาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

ประชุมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by สามารถ on 23 มีนาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา (เข้าดู : 13 ครั้ง)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Written by สามารถ on 23 มีนาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี (เข้าดู : 17 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ

Written by สามารถ on 18 มีนาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ วิทยากรโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 26 ครั้ง)

ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/61

Written by สามารถ on 14 มีนาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/61

ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/61 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีน ไขมัน และกากใยในอาหาร

Written by สามารถ on 14 มีนาคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561

อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีน ไขมัน และกากใยในอาหาร

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีน ไขมัน และกากใยในอาหาร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคาระห์พื้นฐานและชั้นสูง วิทยากรโดย นางสาวณัฐราภรณ์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง Apptication Chemist และอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 33 ครั้ง)

โครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp

Written by สามารถ on 5 มีนาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสถาบันในการก้าวสู่มหาวิทยาลัย แห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี […]

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 2 มีนาคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 315 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 36 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม