blankArchive for 2 เมษายน 2018

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 18 มีาคม 2561 (เข้าดู : 122 ครั้ง)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้ ดร. พงษ์พนธ์ นันทขว้าง เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 จ.ลำพูน (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2561

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็นในการประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์ฯ โดยการสนับสนุนของ สกว. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู : 29 ครั้ง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา” โป่งแยง

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา” โป่งแยง

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา”โป่งแยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน โรงเรียนบ้านกองแหะและชุมชนบ้านกองแหะ ร่วมมือ4 ประสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (เข้าดู : 20 ครั้ง)

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานห้องประชุมย่อยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62 รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2560, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังภูฎาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ OGOP เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพ ในงาน OTOP City และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (tica) โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นผู้จัดการโครงการ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2018
พฤ อา
« มี.ค.   พ.ค. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม