blankArchive for สิงหาคม, 2018

ติดตามโครงการ APCD และประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม และอธิบดีกรมพื้นฟูผู้พิการ

Written by สามารถ on 29 สิงหาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ติดตามโครงการ APCD และประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม และอธิบดีกรมพื้นฟูผู้พิการ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามโครงการ APCD และประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม และอธิบดีกรมพื้นฟูผู้พิการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศเมียนมาร์ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ และอาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มโภชนศาสตร์ สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ภาคโปสเตอร์ เรื่องผลการใช้อัญชัญสกัดเสริมในอาหาร ต่อการต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก่ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4. […]

โครงการพัฒนาธุรกิจบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียน ของ APCD กับ Disability action council ประเทศกัมพูชา

Written by สามารถ on 16 สิงหาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาธุรกิจบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียน ของ APCD กับ Disability action council ประเทศกัมพูชา

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดตามโครงการพัฒนาธุรกิจบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียน ของ APCD กับ Disability action council ประเทศกัมพูชา และเยี่ยมธุรกิจทำขนมของผู้พิการ เมื่อวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (เข้าดู : 11 ครั้ง)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

Written by สามารถ on 10 สิงหาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” มหาวิทยาลั […]

ดูงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Written by สามารถ on 3 สิงหาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ดูงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บุคลากรในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดี อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ อาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้เข้ […]

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2018
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม