blankArchive for กุมภาพันธ์, 2019

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562

Written by สามารถ on 22 กุมภาพันธ์ 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2562, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

แข่งขันกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

Written by สามารถ on 22 กุมภาพันธ์ 2019. Posted in กิจกรรมปี 2562, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

แข่งขันกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสอนให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย เม […]

พิธีถวายราชสดุดี “วันราชภัฏ” ยึดมั่นพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2562, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีถวายราชสดุดี “วันราชภัฏ” ยึดมั่นพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี ยึดมั่นพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2019. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2562, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่

นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ วิทยากรโดย คุณนิเวศน์ พิรารักษ์ เจ้าของกิจการ Monkey Farm เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Monkey Farm Organic Thailand อำเภอดอยสะเก็ด จังหวักเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Written by สามารถ on 4 กุมภาพันธ์ 2019. Posted in กิจกรรมปี 2562

กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

Written by สามารถ on 1 กุมภาพันธ์ 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2562, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

การประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

Written by สามารถ on 1 กุมภาพันธ์ 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2562, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี กรุงเทพมหานครฯ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2019
พฤ อา
« ม.ค.   มี.ค. »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม