blankArchive for มิถุนายน, 2019

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 24 มิถุนายน 2019. Posted in กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย วันที่ 19 มิถุนายน 2562 กิจกรรม Are you ready Bio + Chem? วิทยากรโดย ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์กัญจน์พัชร์ บุญธนานุรักษ์ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ และอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา […]

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Written by สามารถ on 19 มิถุนายน 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 30 ครั้ง)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง)

Written by สามารถ on 19 มิถุนายน 2019. Posted in กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง) กิจกรรมประกอบไปด้วยกล่าวโอวาทโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนำอาคาร – สถานที่ถายในคณะ กิจกรรม “พี่พาน้องรู้” ด้านการให้ความรู้หลักสูตรต่างๆ โดยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี 7 ฐาน และกิจกรรม “ปล […]

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก)

Written by สามารถ on 19 มิถุนายน 2019. Posted in กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก) กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรและศาลปู่ย่า พิธีเปิดโครงการโดยอาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยอาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แนะ […]

การประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

Written by สามารถ on 18 มิถุนายน 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ด้านการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 32 ครั้ง)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME)”

Written by สามารถ on 10 มิถุนายน 2019. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME)”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทำงานหรือผู้สูงวัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME)” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีกา […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ. เกษตรศาสตร์)

Written by สามารถ on 4 มิถุนายน 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ. เกษตรศาสตร์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ. เกษตรศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 38 ครั้ง)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM

Written by สามารถ on 1 มิถุนายน 2019. Posted in การวิจัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานความรู้บนเวที เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 25 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2019
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม