blankArchive for กันยายน, 2019

พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณฯ “เรือชนะคลื่น” 2562

Written by สามารถ on 26 กันยายน 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2562

พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณฯ “เรือชนะคลื่น” 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562 และเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2562 ที่ได้เปิดให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถ่ายภาพพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ […]

การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019”

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2019. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2562, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ ของนักศึกษาหอพัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019” ผู้ดูแลโครงการได้แก่ ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23-24 ห้องนิทรรศก […]

การอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2019. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2562, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม การอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย

Written by สามารถ on 4 กันยายน 2019. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย วิทยากรโดย นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี และผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 43 ครั้ง)

การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

Written by สามารถ on 4 กันยายน 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคระเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 27 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2019
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม