blankArchive for 1 มิถุนายน 2020

เกษตรกรต้นน้ำปิงสร้างแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ

Written by สามารถ on 1 มิถุนายน 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ข่าวจากคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกรต้นน้ำปิงสร้างแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์มึกะคี และสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนเชียงใหม่ เกษตรกรต้นน้ำปิงสร้างแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ การทำเกษตรอินทรีย์ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาศจากการแบบสารเคมีเกษตร ณ นาข้าวบ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์กลางอุทยานแห่งชาติ […]

Book of the week เดือนมิถุนายน 2563

Written by สามารถ on 1 มิถุนายน 2020. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนมิถุนายน 2563

         (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2020
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม