blankArchive for สิงหาคม, 2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

อบรมการใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชีพ

Written by สามารถ on 30 สิงหาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

อบรมการใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม การใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

งานเกษียณอายุราชการนายสงัด เตอะอ้าย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกษตร

Written by สามารถ on 29 สิงหาคม 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

งานเกษียณอายุราชการนายสงัด เตอะอ้าย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเกษียณอายุราชการนายสงัด เตอะอ้าย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตวิทยาดี สมรรถภาพสูง ผลประเมินดีเด่น ผ่านเกณฑ์วิสัยทันศ์ รู้แน่นชัดจากงานเป็นทีม”

Written by สามารถ on 28 สิงหาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตวิทยาดี สมรรถภาพสูง ผลประเมินดีเด่น ผ่านเกณฑ์วิสัยทันศ์ รู้แน่นชัดจากงานเป็นทีม”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตวิทยาดี สมรรถภาพสูง ผลประเมินดีเด่น ผ่านเกณฑ์วิสัยทันศ์ รู้แน่นชัดจากงานเป็นทีม” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 18 ครั้ง)

การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ (KM)

Written by สามารถ on 21 สิงหาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรม การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ (KM) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ของต้นรักเครื่องเขินภูมิปัญญาท้องถิ่น

Written by สามารถ on 21 สิงหาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ของต้นรักเครื่องเขินภูมิปัญญาท้องถิ่น

บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ได้แก่ อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และนายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ “การสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ต้นรักเครื่องเขินภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ของต้นรักเครื่องเขินภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื […]

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563

Written by สามารถ on 19 สิงหาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563 เรื่องแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่ รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท รายงานโครงการพัฒนานักศึกษา รายงานโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและการอาหาร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำ […]

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2020
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม