blankArchive for 1 กันยายน 2020

การอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน

Written by สามารถ on 1 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศนี สุประดิษอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน โดยใช้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นวัตถุดิบหลัก อาทิ เมนูไก่แม่ฮ่องสอนคั่วใบชะพลู ไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ไก่แม่ฮ่องสอน ผัดผักสามหมอก ต้มยำไก่แม่ฮ่องสอน และไก่แม่ฮ่องสอนอุ๊บ ร่วมกับเชฟตูตู จากร้าน Food F […]

แนะนำอาจารย์ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

Written by สามารถ on 1 กันยายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ

แนะนำอาจารย์ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวต้อนรับและแนะนำอาจารย์ใหม่ ได้แก่ ดร.พันธ์ลพ  สินธุยา และดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

โครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เปิดตลาดอินทรีย์

Written by สามารถ on 1 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

โครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เปิดตลาดอินทรีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณธัญวรรณ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากร ในการพัฒนา ขันโตกอินทรีย์ ประกอบด้วย แกงแคผักอินทรีย์ ลาบปลานิลอินทรีย์ แหนมหมูดำเหมยซาน ส่งเสริมโครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เปิดตลาดอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรบ้านทุ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม