blankArchive for 18 กันยายน 2020

การประชุม Online Seminar ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ Meiji University, Japan และ Queensland University of Technology, Australia

Written by สามารถ on 18 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563

การประชุม Online Seminar ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ Meiji University, Japan และ Queensland University of Technology, Australia

การประชุม Online Seminar ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Meiji University, Japan และ Queensland University of Technology, Australia  Guest speaker คือ Professor Emeritus Acram Taji AM is a global humanitarian educator holding degrees from the University of Tehran in Iran, Sydney and Flinders Universities in Australia and Harvard in USA.  She has taught in universities in Aus […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี

Written by สามารถ on 18 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี

อาจารย์นริศรา วิชิต อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี ร่วมกับวิทยากร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านสะลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชี […]

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม