blankArchive for 25 กันยายน 2020

แนะแนวหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแม่วินสามัคคี

Written by สามารถ on 25 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

แนะแนวหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแม่วินสามัคคี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร แนะแนวหลักสูตร ให้กับโรงเรียนแม่วินสามัคคี พร้อมกับทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (Adicet) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกบริการชุมชน กิจกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกระถางต้นไม้จากมูลช้าง และการทำแอลกอฮอลล์เจล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม