blankArchive for 6 ตุลาคม 2020

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

Written by สามารถ on 6 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเกษตรอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอัฒมาศ ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 6 ตุล […]

รับโล่เกียรติยศ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในระดับยอดเยี่ยม

Written by สามารถ on 6 ตุลาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รับโล่เกียรติยศ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในระดับยอดเยี่ยม

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับโล่เกียรติยศจาก ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในระดับยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 12 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2020
พฤ อา
« ก.ย.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม